Sultan Ehmed Şah Qacar

"مقصد از خلع احمدشاه نه اينكه تبديل اصول اداره نظامى به جمهوريت بود. نه٫ نه بالله- بلكه تعويض طائفه قولدورآساى قاجاريان تركى به سلاله طاهره نجيب پهلوى فارسى بود."

Sunday, January 20, 2008دولت قاجاري دولتي غير وابسته و غيرمستعمره بود

آقاي صنمي:

من بارها گفته ام كه در هر سطر و جمله شما در رابطه با ملت ترك و آزربايجان و كلا حقوق ملي و تاريخ ملل ساكن در ايران، اغلاط و اشتباهات متعدد آشكار و كينه و نفرت عميق پنهاني وجود دارد.

آخرين پستتان هم يكي از اين دهها و صدها مورد است در آنجا ادعا كرده ايد:
—————
گفته ايد:
تاسفانه اینکه هویت طلبان ما سلسله قاجار را ازینرو که گویا ریشه ترک داشته اند ، بر پهلویان (فارس ) ترجیح میدهند.

آقاي عزيز منبع شما در باره اين ادعا ويا دروغتان چيست؟ كدام نيروي ملي ترك از چپ و راست و مذهبي، قاجاريان را به صرف ترك بودن بر پهلويان ترجيح داده است؟

قاجاريان البته بسيار مقبول تر از پهلويان (كه از قضا هم هر دو شاه و هم هر دو ملكه آن يا ترك و يا نيمه ترك بوده اند) هستند اما نه براي آنكه ريشه ترك داشته است. ريشه تركي بودن در مقبوليت قاجاريان در ميان تركان و نيروهاي ملي ترك و آزربايجاني اهميتي ندارد، اما برعكس ريشه تركي در عدم مقبوليت قاجاريه در ميان قوميتگرايان فارس اهميت بسيار دارد، يكي به دلائل تئوريك كه قوميتگرايان فارس تركان را نژادي پست مي دانند و ديگري به دلائل سياسي (اساسا خود انگليسها كه قولت پهلوي را سر كار آورده اند رسما يكي از دلائل اين كار را ترك بودن قاجاريان اعلام كرده اند)

قاجاريان به دلائل بسيار مقبول ترند يكي به خاطر آنكه سلسله و دولتي دستنشانده نبوده اند، اما دولت و سلسله پهلوي دولتي به معني دقيق كلمه دست نشانده و آنهم بر اساس سنن غيردمكراتيكي مانند كودتا بود، هم برسركار آورده شدن رضاخان توسط استعمار انگليس و طي يك كودتا و هم سركار آورده شدن و سركار نگاه داشته شدن محمدرضا توسط استعمار انگليس و بعدها كودتاي سيا بوده است.

ديگر آنكه بر خلاف خاندان پهلوي به كه جز افراد ديكتاتور، زنباره، قمارباز و قاچاقچي مواد مخدر شخصيت برجسته اي به جامعه ايراني تحويل نداده است، خاندان قاجار شخصيتهاي برجسته بسياري در همه عرصه هاي فرهنگي و ادبي و سياسي و هنري به جامعه ايراني عرضه كرده اند، مصدق و احمدشاه و ايرج ميرزا و سليمان ميرزا و كامبخش و مريم فيروز و تنها چند تن از اينانند.

علاوه بر آن دولت قاجاري دولتي غير وابسته و غيرمستعمره بود كه جامعه ايران و آزربايجان را در سير طبيعي تاريخ آرام آرام به سوي مدرنيت و دولتي دمكراتيك (مشروطيت) و لائيك و فدرال (ايالات و ولايات) هدايت كرده است بر خلاف دولت پهلوي كه سكته اي در روند مدرنيت، دمكراسي، لائيسيم و فدراليسم در ايران شمرده مي شود بود. علاوه بر آن دولت قاجار همانطور كه گفته شد مانند دولت پهلوي دست نشانده استعمار نبود و اين خصلت به تنهائي براي مقبوليت و ترجيح آن بر پهلويها كفايت ميكند.

اما نكته مهمتر آنكه قاجارها چه مقبول و مرجح باشند و چه نباشند، دولت و سلسله و خانداني ترك و آزربايجاني بوده اند و همه خطا و صواب آنها، خوب و بدشان متعلق به ملت ترك و مملكت آزربايجان است مانند همه خطا و صواب دولت افشاري و صفوي و قاراقويونلو و آغ قويونلو ائلدنيزلي و جلايري و ايلخاني و …. پيش از آنها

براي مطالعه بيشتر در باره دولت تركي آزربايجاني قاجار به آدرس زير مراجعه كنيد:
http://sultanahmadshah.blogspot.com/
——————
فرموده ايد: هرچند قاجاریه از ترکمانان استرآباد هستند ولی از لحاظ هویت طلبان ما اقامت چند ساله آنان در دوران ولیعهدی در تبریز آنان را ترک آذربایجانی میکند

آقاي عزيز اين ادعاي شما شاهكار مغلطه و بي دانشي است.

نخست آنكه شما تركمن (ملت) را با توركمان كه يكي از زيرگروههاي طائفه اي تركان آزربايجان و آسياي صغير و تركيه است خلط كرده ايد و يا به فرقشان آگاه نيستيد. به اختصار، توركمانها گروههاي از قزلباشها هستند كه بر عليه عثماني قيام نكرده اند و يا قزلباشها آن گروه از توركمانها بشمار مي روند كه بر عليه عثماني قيام كرده اند و به همه حال قاجارها مانند افشارها و قاراقويونلوها و آغ قويونلوها و دهها و صدها طائفه و خاندان ديگر نه تركمن، بلكه از همين توركمانان بوده اند.

براي اطلاع بيشتر در باره توركمانان و فرق آنها با تركمنها به آدرس زير مراجعه كنيد:
http://kerkuk-az.blogspot.com/

دوم آنكه گمان كرده ايد هر گروه توركي كه در خراسان و مازندران ساكن است تركمن است. بر خلاف اين گمان نادرست، توركهاي ساكن در خراسان و مازندران عبارتند از تركمنها، تركها، قزاقها، و ازبكها. قاجاريان و ديگر گروههاي توركمان مانند افشار و قزلباش و شاهسون و … هم همه جز تركان ساكن در آن خطه اند و نه تركمنهاي آن نواحي

براي خواندن بيشتر در باره تركان ساكن در شمال شرق ايران به آدرسهاي زير مراجعه كنيد:
http://xorasan.blogspot.com/
http://mazandaran-turk.blogspot.com/

سوم آنكه شما اصل قاجاريان را از استرآباد دانسته ايد حال آنكه اسكان بخشي از قاجارها در آن نواحي حادثه اي جديد است و آن قاجارها هم از قاجارهاي آزربايجان بوده اند كه به آنجا كوچ داده شده اند، قبل از آن و بعد از آن هم قاجارها در آزربايجان ساكن بوده اند و حتي نواحي بسياري از آزربايجان تحت حكومت تيره هاي ايل قاجار ساكن در آزربايجان بوده است، مانند نواحي گنجه كه ماجراي جوادخان و مقاومت وي در مقابل اشغال روسيه مشهور است

حتي قبل از آن هم قاجارهاي آزربايجان در به قدرت رسيدن قزلباشان صفوي نقش عمده اي داشته اند و …

علاوه بر آن خود قاجارهاي آزربايجان اصلا از قاجارها و توركمانان قزلباش آسياي صغير و سوريه (شاملو،…) بوده اند و امروز هم تيره هاي قاجاري در اين نواحي ساكن اند.

اين همه در باره تاريخ اسلامي قاجارها است و الا آنها در تاريخ پيش از اسلام و پس از اسلام در آزربايجان با نام آغاج اري حضور داشته اند.

براي خواندن مطالبي در باره قاجارهاي باستان و يا آغاج اري به آدرس زير مراجعه كنيد:
http://arabistan-tr.blogspot.com/
http://luristan-tr.blogspot.com/
——————–
گفته ايد: موسس سلسله قاجار هم که به شیراز و کرمان لشکر کشی میکرد ، نظرش گسترش خاک ترکمنستان نبود ، بلکه می خواست پادشاهی مقتدرایران زمان صفویه را احیا کند.

آقاي عزيز: نه موسس سلسله ترك و آزربايجاني قاجار و نه موسس سلسله ترك و آزربايجاني صفوي كه همه اصلا از توركمانان قزلباش آزربايجان-آسياي صغير-سوريه بودند كوچكترين نيتي براي ايجاد دولت مقتدر ايران نداشته اند. آنها در ادامه سنن دولتهاي توركي پيش از خودشان مانند جلايري و ايلخاني و سلجوقي و … و در كشمكش و نزاعي داخلي بين توركمانان (در طرف ديگر توركمانان عثماني قرار داشتند) دولتهاي ترك و آزربايجاني توركماني-قزلباشي خود را تاسيس كرده اند. تنها رابطه آنها با ايران عبارت از اين است كه ايران كنوني نيز مانند بخشهائي از افغانستان و عراق و ارمنستان و گرجستان و …. تحت حاكميت اين دولتهاي ترك و آزربايجاني قرار داشته اند

براي خواندن مطالبي در باره دولت تركي آزربايجاني صفوي به آدرسهاي زير مراجعه كنيد:
http://xetayi.blogspot.com/
http://cahanshah.blogspot.com/

0 Comments:

Post a Comment

<< Home